Bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki ana konuya ayrılan iş hukuku, tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkilerini incelediği gibi, işçiler ve işverenler arasındaki toplu iş sözleşmesinden ve sendika hukukundan doğan ilişkileri de incelemektedir. Bundan başka, işçilerin sosyal güvenlik haklarını da incelemeye alan iş hukuku, oldukça geniş ve yaygın bir kullanıma sahiptir. Bu hukuk dalında,hukuk büromuz müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

1.    İş akdinin feshi davaları

2.    İş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları

3.    İşe iade davaları

4.    Kıdem,ihbar tazminatı ve her türlü işçilik alacaklarından kaynaklanan davalar

5.    Sigortalılığın tespiti davaları

6.    Sözleşmenin yorumlanması davaları

7.    Sosyal sigorta davaları

Danışmanlık Hizmetleri

1.    İş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması

2.    İş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi

3.    İş hukuku alanında gereken ibranameler ile ihtarnamelerin düzenlenmesi

4.    İşe giriş sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi

5.    İşçi söz ve davranışlarının sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi

6.    İşçi özlük dosyası, yıllık ücretli izin defteri, işe devam çizelgeleri, işçi ücret bordrolarının denetlenmesi ve gözetim

altında tutulması

7.    İşverenin iş hukuku uyarınca düzenlenen yükümlülüklerinin denetlenmesi ve eksikliklerin giderilerek kanuna

uygun hale getirilmesi

8.    İşverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi

9.    TİS inceleme yapılması ve TİS’e uygunluğun denetlenmesi